Pravila nagradne igre, objavljene dne 5.2..2021 na Facebook strani Spedenana.si

Organizator nagradne igre, objavljene dne 5.2.2021 na Facebook strani Spedenana.si, je podjetje Digics , proizvodnja programske opreme d.o.o., Ukmarjeva 18, 6320 Portorož, davčna SI: 32787049.

Nagrada nagradne igre so ene (1) hlače po izbiri nagrajenca – nagrajenec prejme po ene hlače ali pajkice. Izbere se naključno en nagrajenec in ta prejme ene hlače po svoji izbiri.

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in ki bodo od dne 5.2.2021 (od objave nagradne igre na Facebook strani Spedenana.si) do vključno dne 20.2.2021 (do izteka oz. do 24.00 ure) na Facebooku všečkal video z nagradno igro, komentiral pod videom z nagradno igro ter označil prijatelja. Med sodelujočimi bo naljučno izbran zmagovalec, ki bo prejel ene hlače ali pajkice iz kategorije hlač po lasti izbiri.

Nagrado prejme naključno izbran udeleženec,  Facebooku strani Spedenana.si  všečkal video z nagradno igro, komentiral pod videom z nagradno igro ter označil prijatelja med 5.2.2021 in 20.2.2021

Nagrajenec bo obveščen po osebnem sporočilu preko Facebooka v roku 2 dni po izteku nagradne igre. Če bo nagrajenec privolil, bomo objavili na strani Spedenana.si na Facebooku, objavili njgovo zmano. Izbira nagrajenca je dokončna, pritožba ni mogoča. Nakup ni pogoj za sodelovanje. Nagrada ni zamenljiva, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretjo osebo.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je udeleženec v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre.

Organizator in nagrajenec se dogovorita glede prevzema nagrade.

Organizator bo za nagrajenca od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavno zakonodajo. Nagrajenec je skladno z Zakonom o dohodnini davčni zavezanec. V ta namen je nagrajenec dolžan pred prejetjem nagrade izpolniti in podpisati pisno izjavo, s katero soglaša, da za prejeto nagrado organizator plača akontacijo dohodnine, znesek nagrade pa se prejemniku šteje v davčno osnovo ter organizatorju predložiti potrebne podatke v tej zvezi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

V kolikor nagrajenec v roku 10 dni od datuma objave nagrajenca, organizatorju ne sporoči popolnih podatkov (ime, priimek, naslov, davčna številka), mu nagrada ne pripada.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre organizatorju dovoli zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu z določili veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov. Organizator nagradne igre se obvezuje, da bo osebne podatke nagrajenca uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne igre, podelitve nagrade in plačila akontacije dohodnine. Organizator nagradne igre jamči, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo posredovani tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen kolikor je to potrebno za izpolnjevanje zakonskih obveznosti organizatorja oz. za potrebe nagradne igre (npr. računovodstvu). Po končani nagradni igri se osebni podatki, pridobljeni za namene nagradne igre, uničijo.

Sodelujoči v nagradni igri z objavo fotografije, skladno s temi pravili, izrecno izjavlja, da je seznanjen s predmetnimi pravili oz. pogoji nagradne igre ter z njimi soglaša.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil oz pogojev nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu sodelujoče obvestil o vsakršni spremembi oz. dopolnitvi teh pravil.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili, razširja sovražni, žaljiv ali kako drugače neprimeren govor, izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo oz. ne prevzema nikakršne odgovornosti zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja, zaradi napak pri internetnih povezavah, zaradi nedelovanja omrežja Facebook oz. zaradi drugih tehničnih težav. Organizator ne odgovarja za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki ter tudi ne za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade, njenim prevzemom ali koriščenjem. Organizator prav tako ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke ali kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Pravila pričnejo veljati dne 5.2.2021 V času trajanja nagradne igre so pravila dostopna na spletni strani Spedenana.si.

Spedenana.si, 4.2.2021

DigicS razvoj programske opreme d.o.o.